มว. ร่วมบรรยาย GNSS Test and Calibration Facilities ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ (31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ GISTDA ร่วมกับ Multi-GNSS Asia จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Multi-GNSS Asia Annual Conference ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี GNSS รวมไปถึงการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  ในการนี้ ดร.ทยาทิพย์  ทองตัน  นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว ) เข้าร่วมบรรยายเรื่อง GNSS test and calibration facilities by NIMT  และเผยแพร่ผลงาน GNSS timing station at NIMT ในเรื่อง การถ่ายทอดสัญญาณเวลาและความถี่สำหรับเทียบเวลาจากนาฬิกาอะตอมที่ใช้เป็นมาตรเวลามาตรฐานของประเทศไทยที่สอดคล้องกับมาตรเวลาสากล การดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเทียบสัญญาณเวลาโดยการสอบเทียบเครื่องรับสัญญาณ GNSS  รวมไปถึง การประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ตามโครงสร้างพื้นฐานในการระบุค่าพิกัดและบอกเวลามาตรฐานประเทศไทย UTC (NIMT) เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคุณภาพของประเทศ