ชมรมมาตรวิทยาไฟฟ้า ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (7 กุมภาพันธ์ 2567)

ดร.ชัยวัฒน์  เจษฎาจินต์ หัวหน้ากลุ่มงานไฟฟ้ากำลังและเครื่องมือวัดไฟฟ้าความถูกต้องสูง ประธานเปิดกิจกรรมชมรมมาตรวิทยา สาขาไฟฟ้า ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เรื่อง “การจัดทำแนวทางการทวนสอบ/สอบเทียบมาตรพลังงานไฟฟ้าของบริภัณฑ์จ่ายไฟสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EVSE)” โดยเริ่มจากให้หน่วยงานที่เข้าร่วมนำเสนอความสามารถของการทวนสอบ/สอบเทียบมาตรพลังงานไฟฟ้าของบริภัณฑ์จ่ายไฟสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EVSE) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บรรยายโดยนายคมกฤษณ์  ปุ่นอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางชั่งตวงวัด กองชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์ นำเสนอเป็นท่านแรก  ต่อด้วยคุณวิธีร์  ศรีมงคล จากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  และคุณเรืองฤทธิ์  หนิแหนะ จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)  พ.อ.อ. วรพล  พระภักดี นักมาตรวิทยา จากห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า  จากนั้นเป็นการพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง OIML G22 กับ IEC Standards ที่เกี่ยวข้อง  และสุดท้ายเป็นการหารือวิธีการทวนสอบ/สอบเทียบมาตรพลังงานไฟฟ้าของบริภัณฑ์จ่ายไฟสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EVSE) ระหว่างสมาชิกในชมรมมาตรวิทยาไฟฟ้าด้วยกัน เพื่อเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารผดุงมาตร (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี