อบรมหลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ (8 กุมภาพันธ์ 2567)

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็น สำหรับผู้บริหาร  เป็นกระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนผลงานขององค์กร  มุ่งทำให้องค์กรและบุคลากร ทำงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย  โดยการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานขององค์กร ฝ่ายงาน จนถึงพนักงานแต่ละคน  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานทุกระดับ  ดังนั้นผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับหัวหน้ากลุ่มงานขึ้นไป  จึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจ ทราบถึงระดับความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  ว่ามีความรู้ ความสามารถในสายงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด  จะต้องพัฒนาเพิ่มเติมเรื่องอะไรบ้าง  จึงจะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ” ให้กับผู้บริหารระดังหัวหน้าฝ่าย/ ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ได้รับมอบหมาย กำกับดูแล/เตรียมความพร้อม บรรยายให้ความรู้โดย รศ.ดร.ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร วิทยากรจากสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ หลักการของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Strategic Performance Management System) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผลบุคลากรในองค์กร  รวมทั้งมีความเข้าใจในการออกแบบและฝึกปฏิบัติ กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KPI) และเกณฑ์ สมรรถนะในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่งานได้อย่างเหมาะสม  การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารมาตรธำรง (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี