มว.ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กรมอุทกศาสตร์ในการสำรวจค่าพิกัดของหมุดโครงข่าย GPS ณ มว.คลองห้า (9 กุมภาพันธ์ 2567)

พล.ต.ท.นพ.พรชัย  สุธีรคุณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ  ดร.มณฑล  หอมกลิ่นเทียน รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิไฟฟ้า เวลาและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า และดร.ทยาทิพย์  ทองตัน  นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว. ) ร่วมให้การต้อนรับ          น.อ. ฤทธิเดช เกตุทอง และเจ้าหน้าที่ จากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ จำนวน 10 ท่าน ในโอกาสสำรวจค่าพิกัดของหมุดโครงข่าย GPS สำหรับค่าพิกัดควบคุมทางราบ ตามกรอบอ้างอิง ITRF2014 โดยการรับสัญญาณแบบ static และ Network RTK โดยการรับค่าแก้จากโครงข่าย GNSS CORS จาก NCDC รวมไปถึงการหาค่าระดับเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง (Mean Sea Level, MSL) โดยการรังวัดทางดิ่งตามเกณฑ์งานการสำรวจชั้นที่ 3 โดยยึดโยงค่าระดับจากโครงข่ายค่าพิกัดทางดิ่งจากกรมแผนที่ทหาร เพื่อนำค่าพิกัดที่ได้ไปใช้ในการยึดโยงค่าพื้นหลักฐานและระดับพื้นหลักฐาน (datum and datum level) ของประเทศต่อไป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ เทคโนธานี  คลองห้า จังหวัดปทุมธานี