สพธอ. หารือในการนำเวลามาตรฐานไปใช้งาน (16 กุมภาพันธ์ 2567)

ดร.สิวินีย์  สวัสดิ์อารี หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า  พร้อมด้วย นายเทพบดินทร์  บริรักษ์อราวินท์ นักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า และนายธนัญชัย  เทศวิรัช พนักงานสารสนเทศ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายไพชยนต์  วิมุกตะนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมด้วย นางสาวขนิษฐ์ ผาทอง ที่ปรึกษา และทีมงานจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.), Electronic Transactions Development Agency : ETDA ในโอกาสหารือด้านการนำเวลามาตรฐานไปใช้งานในการพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารผดุงมาตร (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี