ประชุมคณะทำงานความร่วมมือ กฟผ. และ มว. (19 กุมภาพันธ์ 2567)

นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วยนายไพโรจน์  รัตนางกูร และนักมาตรวิทยาจากห้องปฏิบัติการสั่นสะเทือน  ร่วมต้อนรับนายอนุสิทธิ์  ประสิทธิพันธุ์ หัวหน้าแผนกสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า นายประภาส ตะเภาพงษ์ วิศวกรระดับ 9 และทีมเจ้าหน้าที่สอบเทียบ  กองมาตรวิทยาและสอบเทียบเครื่องมือวัด ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า  พร้อมทั้งนายสิริเชษฐ์ สำราญอยู่ดี หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีเขื่อน กองความปลอดภัยเขื่อน ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต   อาจารย์นพพร  สุทธิวงษ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และอาจารย์รัชต  มั่งมีชัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในโอกาสประชุมร่วมกันเพื่อดำเนินงานเรื่องระบบสอบเทียบเครื่องวัดแผ่นดินไหว  การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารผดุงมาตร (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี