นักมาตร มว. ได้รับเชิญเป็นกรรมการด้านเทคนิค งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ RESTCON 2024 (16 – 18 กุมภาพันธ์ 2567)

ดร.นรินทร์  จันทวงศ์ รักษาการกลุ่มงานมาตรวิทยานาโน ฝ่ายมาตรวิทยามิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นคณะกรรมการด้านเทคนิค ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Robotics, Engineering, Science, and Technology : RESTCON 2024  ซึ่งจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานของนักวิจัย นักศึกษา และคณาจารย์ ทั้งในและต่างประเทศ  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนการพัฒนาผลงานสู่การเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่อไป  โดยงานประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมสยาม เบย์ชอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี