ประชุมคณะทำงานเรื่องแนวทางการสอบเทียบเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 (9 พฤษภาคม 2567)

พ.อ.อ.วรพล  พระภักดี และดร.ธัญญา  คชวัฒน์ นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานไฟฟ้ากำลังและเครื่องวัดไฟฟ้าความถูกต้องสูง ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า มว. ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการ จัดทำร่างแนวทางการสอบเทียบเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า จัดประชุมคณะทำงาน แนวทางการสอบเทียบเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบนอกสถานที่ ((Draft) Onsite Energy Meter Calibration Guideline)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การวัด การสอบเทียบ และการทวนสอบเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบนอกสถานที่ มีขั้นตอนดำเนินการ มีความสามารถในการสอบย้อนกลับทางมาตรวิทยาได้ มีการประเมินความไม่แน่นอนของการวัดสมเหตุสมผล  รวมถึงการนำเสนอร่างแนวทางการสอบเทียบเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบนอกสถานที่ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนประกาศใช้เป็นเอกสารข้อแนะนำ (Guideline) ทางวิชาการในการตรวจประเมินต่อไป  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารผดุงมาตร (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

การสอบเทียบเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567