มว.ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการงานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 16 (ECTI-CARD 2024) (7-8 พฤษภาคม 2567)

8 พฤษภาคม  2567 : พล.ต.ท.นพ.พรชัย  สุธีรคุณ ผู้อำนวยการ มว. เข้าร่วมกิจกรรมงานประชุมวิชาการงานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 16 (ECTI-CARD 2024) ณ โรงแรมทองธารินทร์ – Thongtarin Hotel จ.สุรินทร์ โดยงานนี้จัดขึ้นภายใต้ แนวความคิด“สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่เพื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การสร้างสังคมเป็นสุข” ซึ่งจัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สมาคมวิชาการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ซึ่งงานประชุม ECTI-CARD 2024 จัดขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และการพัฒนาเชิงประยุกต์ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งสามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับชาติ ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้

ซึ่งในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากหน่วยงานร่วมจัด กล่าวเปิดงาน ได้แก่ ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ศ.ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย นายกสมาคม ECTI ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พล.ต.ท.นพ.พรชัย สุธีรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และดร.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1จังหวัดสุรินทร์

นอกจากนี้ ในพิธีเปิดงานยังมีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมพิธีเปิดงานอย่างพร้อมเพรียง

ประกอบไปด้วย

นายชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์

รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผศ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม  อุปนายกสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย

รศ.ดร. วิชัย แหวนเพชร  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดร.สุธชัย วงษ์ฟูเกียรติ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โดยภายในพิธีเปิดงานยังได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย ในโอกาสนี้ พล.ต.ท.นพ.พรชัย สุธีรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ให้เกียรติบรรยาย session chair  หัวข้อ “มาตรฐานการสอบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือแพทย์ กับความสำคัญในการรักษาโรค” ที่เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการนำงานด้านมาตรวิทยาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้และการจัดการเครื่องมือวัดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการบูรณาการระบบมาตรวิทยาร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

นอกจากนี้ นักมาตรวิทยา มว. ได้แก่ ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์ หัวหน้ากลุ่มงานไฟฟ้ากำลังและเครื่องมือวัดไฟฟ้าความถูกต้องสูง ดร.นฤดม นวลขาว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ดร.ศริญญา ปะสะกวี นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและดูแลการนำเสนอผลงานวิชาการภายในงานประชุม ECTI-CARD 2024 เพื่อให้การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยภายในงานยังได้การจัดกิจกรรมออกบูธนิทรรศการ จากหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ มว.ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพด้วยเครื่องมือวัดความดันในกับผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ และร่วมแสดงนิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการของสถาบัน อาทิ การบริการฝึกอบรม และการบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจสามารถเข้าถึงภารกิจการดำเนินงานของสถาบันได้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ทางด้านมาตรวิทยาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ภายในงาน อีกด้วย