ประชุมวิชาการ ระบบสอบเทียบเครื่องตรวจจับโฟตอนเดี่ยวสำหรับมาตรวิทยาเพื่อเทคโนโลยีการสื่อสารควอนตัม (14 พฤษภาคม 2567)

พล.ต.ท.นพ.พรชัย  สุธีรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เปิดการประชุมวิชาการ “ระบบสอบเทียบเครื่องตรวจจับโฟตอนเดี่ยวสำหรับมาตรวิทยาเพื่อเทคโนโลยีการสื่อสารควอนตัม”  โดยมีนายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ ดร.สิวินีย์  สวัสดิ์อารี หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า และนักมาตรวิทยาจากฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย  การประชุมวิชาการในช่วงเช้าแบ่งเป็น 2 ช่วง  ช่วงที่ 1 เป็นบรรยายพิเศษ “Single photon sources and calibration at PTB” บรรยายโดย Dr. Marco Lopez, Head of Laser and Quantum Radiometry (working group 4.54) Division 4: Optics, PTB  และช่วงที่ 2 Single-photon sources and quantum key distribution research in Thailand บรรยายโดย ผศ.ดร.พฤฒิ  กาฬสุวรรณ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ส่วนในภาคบ่ายจะเป็น การอภิปรายแผนงานมาตรวิทยาเพื่อการรับรองระบบควอนตัมออปติคัลในประเทศไทย และความจำเป็นในการสอบเทียบเครื่องตรวจจับโฟตอนเดี่ยว โดย ดร.สิวินีย์ สวัสดิ์อารี หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า Dr. Marco Lopez, PTB รศ.ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผศ.ดร.พฤฒิ กาฬสุวรรณ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.สุจินต์ สุวรรณะ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดร.อธิราช ฤทธิ์บูรณ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดร.กนกวรรณ นนทพจน์ นักมาตรวิทยาจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  และสุดท้ายเป็นการสรุปประเด็นสำคัญโดยดร.กนกวรรณ นนทพจน์  กิจกรรมการประชุมวิชาการดังกล่าว จัดขึ้น ณ อาคารสำนักงานกลาง (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี