พิธีร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเพื่อการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตรและเผยแพร่องค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (14 พฤษภาคม 2567)

พล.ต.ท.นพ.พรชัย สุธีรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) และ พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) (พกฉ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเพื่อ “การเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตรและเผยแพร่องค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่าง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กับ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว ซึ่งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย พระบรมวงศานุวงศ์ และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร อีกทั้ง ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน การสร้างกระบวนการเรียนรู้ และขยายผลองค์ความรู้ภาคการเกษตรบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนร่วมกันพัฒนาต่อยอด การแปรรูป การจัดการผลผลิตเกษตร ของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเกษตรกรในเครือข่ายให้มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร ทั้งนี้ได้มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบันอีกด้วย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารผดุงมาตรและอาคารมาตรธำรง (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

พล.ต.ท.นพ.พรชัย สุธีรคุณ ผู้อำนวยการ มว. กล่าวว่า “สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ทำความร่วมมือกับ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) และมีความยินดีที่จะสนับสนุนทรัพยากร และความรู้ด้านมาตรวิทยา ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย พระบรมวงศานุวงศ์ และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร อาทิ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการขยายผลรวมทั้งด้านการศึกษาวิจัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยและสร้างความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรร่วมกัน ตลอดจนการบริการวิชาการทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อมีการนำองค์ความรู้มาดำเนินโครงการพัฒนาอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นต้นแบบและขยายผลไปสู่สถาบันการศึกษา เครือข่ายเกษตรกร และหน่วยงานอื่นต่อไป”