มว. ให้ความอนุเคราะห์สอบเทียบ และเยี่ยมชมกิจกรรมการสอบเทียบเครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์และไอน้ำแก่ สดร. (15-16 พฤษภาคม 2567)

ดร.บรรฑูรย์  ละอองศรี รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ก๊าซ และดร.กนกรัตน์ เจริญพรภักดี นักมาตรวิทยา กลุ่มงานวิเคราะห์ก๊าซ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ให้การต้อนรับ Mr. Ronald Macatangay นักวิจัย Mr.Sherin Hassan Bran ผู้ช่วยนักวิจัย และคุณมานะ  ปันยา ผู้ช่วยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : สดร. ในโอกาสนำเครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์และไอน้ำแบบช่องเปิด (open Path CO2/H20/CH4 Flux Analyzer) มาสอบเทียบ และเยี่ยมชมกิจกรรมการสอบเทียบเครื่องวัดก๊าซดังกล่าว  เพื่อให้การตรวจวัดของอุปกรณ์ได้มาตรฐาน เรียนรู้หลักการ และวิธีการสอบเทียบ เป็นการสร้างมาตรฐานการทำงานของอุปกรณ์ที่ถูกต้องสำหรับการนำมาใช้ในการดำเนินงานวิจัยต่อไป  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารมาตรธำรง (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี