คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจัดอบรมหลักสูตร “กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน การประชาสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน” (14 พฤษภาคม 2567)

ดร.จรัญ  ยะฝา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน การประชาสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน”  ซึ่งจัดโดยคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มว.  ได้รับความอนุเคราะห์ ดร. ณรงค์ ภู่อยู่ วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ และคุณวรพล  ธนภัทรวงสกล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ วิทยากรจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงงานได้รับความรู้ในเรื่องกฎหมายและวิธีการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน และสามารถไปประยุกต์ใช้ในการจัดการพลังงานของสถาบันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารมาตรธำรง (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี