มว.ร่วมจัดนิทรรศการ และงานสัมมนาวิชาการในงานอินเตอร์แมค และงานซับคอนไทยแลนด์ 2024 (15-18 พฤษภาคม 2567)

15 พฤษภาคม 2567 : นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน SUBCON Thailand 2024 ที่เป็นงานแสดงนิทรรศการ เพื่อเชื่อมผู้ประกอบการไทย-ซัพพลายเชนระดับโลก ชูศักยภาพการเป็น “ศูนย์กลางการจัดซื้อและรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน” โดยจัดร่วมกับงานอินเตอร์แมคที่เป็นงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่สำคัญระดับภูมิภาค จัดโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์

ในการนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในงาน อินเตอร์แมค และร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการในงานซับคอนไทยแลนด์ 2024  โดย มว.ได้นำเสนอนิทรรศการงานบริการด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม อาทิ การทวนสอบและการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม  ที่จะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถทำการวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบการวัดที่มีความถูกต้องแม่นยำ ยานยนต์ยนต์สมัยใหม่ มาตรฐานการวัดและโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรวิทยาเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ที่สถาบันได้พัฒนามาตรฐานและเทคโนโลยีการวัดเพื่องรองรับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมการวัดที่จะช่วยให้การวัดในภาคอุตสาหกรรมมีความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และลดค่าใช้จ่าย ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมไทยมีมาตรฐานการวัดที่เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล นอกจากนี้ยังได้แนะนำบริการต่างๆของสถาบัน รวมไปถึง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างสถาบันกับผู้ใช้บริการให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้สะดวกมากขึ้น อาทิ website, facebook, Youtube, Instragram เป็นต้น

ดยในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ส่วนฝึกอบรม มว.ยังได้ร่วมจัดสัมมนาวิชาการให้ความรู้เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัดและระบบคุณภาพต่างๆ แก่บุคลากรจากทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 4 หัวข้อ ได้แก่ การทวนสอบเครื่องมือวัดพื้นฐานทางเคมี การใช้งาน บำรุงรักษา และทวนสอบเครื่องมือวัดด้านมิติพื้นฐาน  การสอบเทียบความถูกต้องของหัวจ่ายน้ำมัน และขั้นตอนการขอการรับรองISO/IEC 17025 ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมากตลอดทั้งการจัดงาน ซึ่งผู้ที่สนใจยังสามารถเข้าร่วมชมงานนิทรรศการในงานดังกล่าวได้จนถึงวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ Hall 101 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

Credit : ภาพพิธีเปิดงานจาก MONO NEWS และ SUBCON THAILAND