อบรมหลักสูตร การจัดการงานและการบริหารชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพด้วย GTD (Getting Things Done) รุ่น 2 (17 พฤษภาคม 2567)

เนื่องจาก องค์กรรัฐ ตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งรองรับเทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้สามารถปรับตัวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล / รองรับการทำงานยุค 4.0 นอกจากนี้ยังต้อง บริหารจัดการต้นทุน ลดของเสีย เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่ม productivity เพิ่มรายได้ การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาวะดังกล่าว  ซึ่งล้วนเป็นโจทย์สำคัญในการบริหารจัดการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสำนักงานกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการงานและการบริหารชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพด้วย GTD (Getting Things Done)  ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร.ฉัฐวีณ์  สิทธิ์ศิรอรรถ จากสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มาบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานสายวิชาการ ระดับชำนาญการ โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมในหัวข้อนี้ เพื่อให้พนักงานได้รับทราบแนวคิด การนำเครื่องมือเพื่อช่วยจัดระบบความคิดในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ และมีสุขภาวะที่ดีของพนักงานไปพร้อมๆ กัน (ส่งเสริมความคิดเชิงบวกและ happy workplace) ด้วยหลักการของ Getting Things Done (หลักสูตรมีการทำ workshop) “Soft Skill” เพื่อเพิ่มทักษะด้านต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจ การทำงานเป็นทีมเวิร์คได้ดียิ่งขึ้น ที่มีความข้อกัน  ทั้งนี้ หากปรับเปลี่ยนด้านใดด้านหนึ่งก็จะส่งเสริมให้ด้านอื่นๆ ดีขึ้นตามไปด้วย  กิจกรรมการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ ณ อาคารมาตรธำรง (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี