ชมรมมาตรวิทยาการสั่นสะเทือนจัดหารือการเปรียบเทียบผลการวัด Vibration meter ในช่วงความถี่กลาง (17 พฤษภาคม 2567)

ตามที่ กลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน (กสท.) มีการจัดกิจกรรมภายใต้ชมรมมาตรวิทยาการสั่นสะเทือน เพื่อส่งเสริมพันธกิจของกลุ่มงานในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับมาตรฐานการวัดที่ถูกต้องทางด้านการสั่นสะเทือน หนึ่งในกิจกรรมของชมรมที่มีการจัดให้มีมาอย่างต่อเนื่อง คือการเปรียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการที่ให้การสอบเทียบในประเทศ  ในปีที่ผ่านมา ทางชมรมได้มีการจัดกิจกรรมเปรียบเทียบผลการวัด Vibration meter ซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในงานทางด้านการวัดการสั่นสะเทือน อันประกอบด้วย ส่วนของเครื่องวิเคราะห์ (Analyzer) ที่ใช้คู่กับหัววัดความเร่ง (Accelerometer)  ทั้งนี้ การเปรียบเทียบผลการวัดดังกล่าว เป็นการสอบเทียบในช่วงความถี่ต่ำ  ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วม มีความสนใจอยากให้มีการเปรียบเทียบผลการวัดของการสอบเทียบ Vibration meter ในช่วงความถี่กลางด้วย  เนื่องจากมีวิธีการสอบเทียบที่ต่างกัน และเป็นช่วงความถี่ ที่สามารถรอบรับการสอบเทียบการใช้งาน Vibration meter ในงานที่หลากหลาย

ด้วยเหตุนี้  กลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน จึงเล็งเห็นว่า ควรจัดกิจกรรมชมรมมาตรวิทยาการสั่นสะเทือน เพื่อเปรียบเทียบผลการวัด Vibration meter ในช่วงความถี่กลางให้กับห้องปฏิบัติการที่สนใจ อันจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการสอบเทียบและผลการวัด  ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจในผลลัพท์และข้อมูลที่ได้ให้กับห้องปฏิบัติการ  อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับหน่วยงานที่ให้บริการสอบเทียบทางด้านการสั่นสะเทือนในประเทศอีกด้วย  ในการนี้คุณไพโรจน์  รัตนางกูร นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน ประธานกล่าวต้อนรับสมาชิกชมรมที่เข้าร่วมในการหารือ “การเปรียบเทียบผลกาวัด Vibration meter ในช่วงความถี่กลาง”  ซึ่งกิจกรรมการหารือจัดได้ให้มีทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ ณ อาคารผดุงมาตร (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี