กลุ่มงาน การบัญชีการเงิน งานพัสดุ

เกี่ยวกับกลุ่มงาน

มีขอบข่ายภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน และการพัสดุเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามภารกิจนโยบายของสถาบัน การประสานงาน การวางระบบการบัญชี การเงินและการพัสดุ  วิเคราะห์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน การจัดทำงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน วางมาตรฐานการรับจ่าย การรับเงินรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และค่าบริการ เงินรายได้ประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านบัญชีการเงิน ออกแบบระบบและเอกสารหลักฐานทางบัญชีและการเงินเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลข้อมูลทางบัญชีการเงิน การจัดทำบัญชีทุกประเภท เอกสารใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน การภาษี ทะเบียนคุมต่างๆ เพื่อให้งานด้านบัญชีการเงินเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีสามารถตรวจสอบได้

กำกับดูแลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชีและงบประมาณ การจัดทำต้นทุนค่าใช้จ่ายผลผลิต การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีการเงิน การบริหารจัดการเงินของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ  ให้คำแนะนำปรึกษาให้กับผู้บริหารทางด้นบัญชีการเงิน  ให้บริการตอบปัญหาและชี้แจงแก่หน่วยงานตรวจสอบ หรือหน่วยงานของรัฐที่ต้องการข้อมูลทางบัญชี การเงิน ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี เพื่อประยุกต์นำเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านบัญชีการเงินของสถาบัน เป็นต้น

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารการพัสดุทั้งในการด้านการวางแผน การปฏิบัติการ การประสานงานและการบริการในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปอย่างโปร่งใสคุ้มค่าเป็นไปตามระเบียบพัสดุของสถาบันและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพราคาสมเหตุผลและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพการปรับปรุงและพัฒนางานการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การกำกับดูแลให้คู่สัญญาปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาและระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การควบคุมดูแลการเบิกจ่าย การวางมาตรการบำรุงรักษาพัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานพัสดุภาครัฐ การรับส่งเครื่องมือวัดมาตรฐานไปสอบเทียบยังสถาบันมาตรวิทยาหรือองค์กรต่างประเทศ งานพิธีการศุลกากรในการสั่งซื้อเครื่องมือจากต่างประเทศและการส่งเครื่องมือวัดมาตรฐานส่งไปสอบเทียบยังต่างประเทศ การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดการทะเบียนพัสดุ การจำหน่ายพัสดุ การจัดระบบเอกสาร สัญญาจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อความสะดวกแก่การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ฯลฯ การให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายพัสดุให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน การปรับปรุงพัฒนาระเบียบ กระบวนการและการประยุกต์ใช้ IT ในการบริหารจัดการพัสดุให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การบริหารงานพัสดุ  การติดตามพัสดุที่ได้ดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง เพื่อให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาซื้อ/จ้าง บันทึกการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  การจัดทำทะเบียนพัสดุ เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและเพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  กำกับดูแลการตรวจสอบสัญญาซื้อ /จ้าง  การกำกับดูแลให้ผู้ขาย ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญาและระเบียบพัสดุ กำหนดแนวทางการบริหาร การเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน  ให้ความเห็น คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบพัสดุภาครัฐแก่คณะกรรมการพัสดุ ดำเนินการขออนุมัติ การจัดซื้อจ้างในทุกวิธี การแต่งตั้งคณะกรรมการพัสดุ  การตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่มีความรับผิดชอบแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้สนใจทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ การรายงานผลการจัดซื้อ/จ้างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความตกลงกับกระทรวงการคลังกรณีนอกเหนือจากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้โดยสะดวกราบรื่นตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนา การจัดการและการปฏิบัติงาน สรุปรายงานผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะสำหรับใช้ในการพัฒนางานบัญชีการเงินและการพัสดุ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบัญชี การเงินและการพัสดุของสถาบันเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม  ประเภทอำนวยการระดับต้น เป็นผู้บังคับบัญชา

โครงสร้างกลุ่มงาน

น.ส.อรัญญา เขียวพัด

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบัญชีการเงินและพัสดุ
Email : aranya@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 4116

นางวาณีรัตน วงศาโรจน์

ตำแหน่ง : พนักงานบัญชีและการเงินชำนาญการ
อีเมล : waneerat@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 4122

นางณิชาภา ชมภู

ตำแหน่ง : พนักงานบัญชีและการเงินชำนาญการ
อีเมล : nichapac@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 4118

น.ส.สุธารัตน์ ศรีสุข

ตำแหน่ง : พนักงานบัญชีและการเงินปฏิบัติการ
อีเมล : sutharats@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 4122

นางสาววิสุนี มุลนี

ตำแหน่ง : พนักงานบัญชีและการเงินปฏิบัติการ
อีเมล : wisuneem@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 4118

นางสาวดารณี คล้ายสีทอง

ตำแหน่ง : พนักงานบัญชีและการเงินปฏิบัติการ
อีเมล : daraneek@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext.

น.ส.อรัญญา เขียวพัด

ตำแหน่ง : พนักงานจัดซื้อชำนาญการ
อีเมล : aranya@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 4120

นางเกษร ลิมปดาพันธ์

ตำแหน่ง : พนักงานจัดซื้อชำนาญการ
อีเมล : kesorn@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 4121

น.ส.วรรัตน์ ไตรทิพย์พานิชย์

ตำแหน่ง : พนักงานจัดซื้อปฏิบัติการ
อีเมล : wararatt@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 4207

นายณัชฌานนท์ มงคลชยกุล

ตำแหน่ง : พนักงานจัดซื้อปฏิบัติการ
อีเมล: nutchanonthm@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 4119

นางจิลมิกา แสนพลพัฒน์

ตำแหน่ง : พนักงานจัดซื้อชำนาญการ
อีเมล : jilmika@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext.

นางสาวชนาพร เนาวบุตร

ตำแหน่ง : พนักงานจัดซื้อ
อีเมล: chanapornn@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext.4117