กลุ่มงาน การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เกี่ยวกับกลุ่มงาน

มีขอบข่ายภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำแผนและงบประมาณด้านบุคลากร ปฏิบัติงานประจำปีด้านบุคคลเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามภารกิจนโยบายของสถาบัน การบริหารงานบุคคล รวมถึงการวางแผนกำลังคน การสรรหา  การบรรจุ แต่งตั้ง  การจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การสงเคราะห์หรือสวัสดิการ สิทธิประโยชน์อื่น การออกจากงาน วินัยและการลงโทษพนักงาน รางวัลจูงใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การประเมินความเหมาะสมเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง  ฐานข้อมูลพนักงาน ทะเบียนประวัติ  การออกหนังสือรับรอง  การจ่ายเงินเดือน  การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้บุคคลธรรมดา  การหักค่าประกันสังคม และค่าใช้จ่ายอื่นที่พนักงานรับผิดชอบให้หักจากเงินเดือน กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ งานพิธีการและงานรัฐพิธี ตลอดจนหน้าที่อื่นเพื่อให้พนักงานสถาบันปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างพึงพอใจในการบริหารงานบุคคลของสถาบัน

ทำหน้าที่และรับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์บุคคล การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร โดยการศึกษา วิเคราะห์จากนโยบาย แผนงาน โครงการ  หรือจากการวิเคราะห์องค์การ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถาบันเพื่อจัดทำ แผนพัฒนากำลังคนให้เหมาะสมกับลักษณะงานในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งหน้าที่ วางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาการบริหารงานบุคคลให้ครอบคลุมทุกหน้าที่ โดยต้องให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อให้กำลังคนของสถาบันมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กำหนดปัจจัยหลักความสำเร็จและตัวชี้วัด (KPIs) ของพนักงานกลุ่มงานของฝ่ายงาน การพัฒนาและปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการบริหารงาน พัฒนาองค์กรสถาบันและบุคคล  การพัฒนาความสามารถของพนักงานเพื่อการจัดการความเปลี่ยนแปลง  การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่    สร้างค่านิยมที่เหมาะสมกับงานมาตรวิทยา การจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูง  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน  การติดตามผลการปฏิบัติงาน   การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่สำเร็จได้ตามที่ได้รับมอบหมาย การพัฒนาพนักงานที่หน่วยงานต้นสังกัดส่งพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐานให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ในสถาบัน

ทำหน้าที่ในงานด้านกฎหมายของสถาบันในการดำเนินการยกร่าง ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิกกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ  ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสถาบัน ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อวางแผนและพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับพันธกิจของสถาบัน ตรวจพิจารณาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ บันทึกความตกลงของแต่ละฝ่ายงานที่ได้ยกร่างมาแล้ว  ให้คำปรึกษาและเสนอแนะความเห็นทางกฎหมายให้กับผู้บริหาร  พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการด้านเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่บังคับใช้กับงานในแต่ละงานหน้าที่

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและงานนิติการ  สรุปรายงานผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะสำหรับใช้ใน การบริหาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และงานกฎหมาย  รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและงานกฎหมายของสถาบันเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม  ประเภทอำนวยการระดับต้น เป็นผู้บังคับบัญชา

โครงสร้างกลุ่มงาน

นายทศพร เอียดคง

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อีเมล : tosporn@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 4109

นางสาวทิพยฉัตร พุทธินันทน์

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานบุคคลชำนาญการพิเศษ
อีเมล : thiphayachat@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 4111

นายปฐมพงษ์ กิตติสาร

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานบุคคลชำนาญการ
อีเมล : pathompong@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 4112

นายพัฒนพงษ์ อ่อนสำลี

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานบุคคลปฏิบัติการ
อีเมล : pattanapongo@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 4112

นางสาวขวัญชนก ประเสริฐนิธิบูรณ์

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานบุคคลปฏิบัติการ
อีเมล :khwanchanok@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 4109

นางสาวณัฐฐานิต พงศ์จีรกำจร

ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการพิเศษ
อีเมล : nattanit@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 4229

นายกรปภิบูร เดชวิริยะชาติ

ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
อีเมล : kronpapibun@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 4113

นายเอกรัฐ อินทรแย้ม

ตำแหน่ง : พนักงานกฎหมาย
อีเมล : akekarati@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 4109