กลุ่มงาน อาคารสถานที่และงานธุรการ

เกี่ยวกับกลุ่มงาน

มีขอบข่ายภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนปฏิบัติงานประจำปีเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามภารกิจนโยบายของสถาบัน  งานทางด้านอาคารสถานที่และระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ ระบบเงื่อนไขสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการของสถาบัน ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างอาคารสถานที่ การออกแบบและควบคุมงาน การบริหารจัดการอาคารสถานที่   การบริหารงานก่อสร้าง การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ การซ่อมบำรุงระบบประกอบอาคาร งานบริหารจัดการอะไหล่สำหรับระบบประกอบอาคาร การบริหารจัดการ Sub Contracts   งานรักษาความปลอดภัย   ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ   การควบคุมดูแลการใช้พลังงานไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร การประปาและบำบัดน้ำเสีย   การควบคุมดูแลเงื่อนไขสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในมาตรฐานตลอดเวลา  การใช้งานระบบโทรศัพท์   การรักษาความปลอดภัยและการจราจร งานภูมิทัศน์  งานภูมิสถาปัตย์  งานระบบสื่อสารห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์ การประสานงานกับหน่วยงานภายในพื้นที่เทคโนธานี กระทรวงเพื่อร่วมบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการภายในพื้นที่เทคโนธานี  การรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมงานภารกิจของสถาบันให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทำหน้าที่งานธุรการของสถาบันในการรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารให้มีความสะอาดอยู่เสมอ การจัดหากำกับดูแลควบคุมและเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน และวัสดุสิ้นเปลือง การลงทะเบียนรับ-ส่ง เอกสารของสำนัก การจัดเลี้ยงในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน จัดการน้ำดื่ม จัดระบบการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เกิดความสะดวกในการใช้บริการ ควบคุมการเบิก – จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ใช้บริการและดูแล จัดระบบการซ่อมบำรุงรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา  การบริหารจัดการ Sub Contracts งานแม่บ้าน  รถยนต์ส่วนกลาง รถประจำตำแหน่ง  ติดตามและดูแลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากประชาชนบุคคลทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้สำนักที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการและแก้ไขปัญหาต่างๆ จากการร้องเรียนได้อย่างถูกต้องและทันเวลา  อำนวยความสะดวกต่างๆระหว่างการประชุมของผู้บริหาร  การจัดเตรียมและดำเนินงานรับรองงานรัฐพิธี งานพิธีการ และกิจกรรมสำคัญต่างๆ จัดตารางเวรพนักงานที่ต้องร่วมงานพิธีดังกล่าว ฯลฯ

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบริหารอาคารสถานที่ งานพัฒนาอาคารสถานที่ งานซ่อมบำรุง งานรักษาความปลอดภัย  การรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่ งานธุรการ การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะรวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ประเภทอำนวยการระดับต้น เป็นผู้บังคับบัญชา

โครงสร้างกลุ่มงาน

นายบุญส่ง มาทรัพย์

พนักงานอาคารและสถานที่ชำนาญการพิเศษ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และธุรการ

อีเมล : boonsong@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 33107

นายธนเดช วงศ์พุทธะ

ตำแหน่ง : วิศวกรชำนาญการ
อีเมล : thanadech@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 3106

นายชาคริต แก่นพรม

ตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ
อีเมล : chacritk@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 3105

นายณัฐวัฒน์ เดียวสุรินทร์

ตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ
อีเมล : nattawatd@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 3105

นายประสิทธิ์ บุญเกิด

ตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ
อีเมล : prasitb@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. ......

นายบุรภัต หาญพิโรดม

ตำแหน่ง : พนักงานอาคารและสถานที่ชำนาญการ
อีเมล : burapat@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 3106

นางสาวชุติกาญจน์ สนชาวไพร

ตำแหน่ง : พนักงานความปลอดภัยในการทำงาน
อีเมล :chutikans@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 8209

นางกาญจนา แสวงแก้ว

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการชำนาญการ
อีเมล : kanchana@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 4114

นายสมพงค์ อินทะมาตย์

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อีเมล : sompong@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 4123

นายคณพัฒน์ ม่วงแกม

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถปฏิบัติงาน
อีเมล : -
โทร : 02-5775100 ext. -

นายอนันท์ ธรรมเจริญ

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถปฏิบัติงาน
อีเมล: -
โทร : 02-5775100 ext. -

นายโชคชัย ลิมปตานนท์

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถปฏิบัติงาน
อีเมล : -
โทร : 02-5775100 ext. -

นางสาวพรลิตา นรราช

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
อีเมล : -
โทร : 02-5775100 ext. -

นางกัญญณัช นัยวิจารณ์

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อีเมล : -
โทร : 02-5775100 ext. -