ระบบค้นหาโปรแกรมทดสอบความชำนาญ Thailand Proficiency Testing Program 2022

Thailand Proficiency Testing Program 2022 คือโปรแกรมทดสอบความชำนาญอันเป็นกลไกสำคัญของห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพเพื่อแสดงความสามารถด้านการวัด และเป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้ตรวจประเมินใช้ในการประเมินความสามารถและการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ  โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้พัฒนาฐานข้อมูลโปรแกรมทดสอบความชำนาญดังกล่าว

ท่านสามารถทำการค้นหา โปรแกรมทดสอบความชำนาญรายปีได้ที่ http://www.nimt.or.th/pt/

 

 

 

 

เนื่องจาก มว.อยู่ในระหว่างจัดตั้งเครือข่ายผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการและการผลิตวัสดุอ้างอิง เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการใช้/พัฒนาโปรแกรมทดสอบความชำนาญและวัสดุอ้างอิง อาทิ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ, หน่วยรับรอง, หน่วยกำหนดมาตรฐาน, PT provider, RM producer สามารถร่วมกันพัฒนาจัดทำโปรแกรมทดสอบความชำนาญและการพัฒนาวัสดุอ้างอิงของประเทศ

ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาจัดทำโปรแกรมดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน มว. จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการและการผลิตวัสดุอ้างอิงของประเทศ โดยท่านสามารถลงทะเบียนการเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายฯ ผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://www.nimt.or.th/partners/

 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานสามารถติดต่อได้ที่ ดร. ปราณี พฤกพัฒนาชัย Email : pranee@nimt.or.th