กมว. 3-2566 การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิตแบบไม่รุกล้ำ

คณะกรรมการจัดทำร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิตแบบไม่รุกล้ำ
ส่วนที่ 1 : วิธีการสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบไม่รุกล้ำ อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อ
1. การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านระบบโซเชียลมีเดีย ระหว่างวันที่ 8 ถึง 16 มิถุนายน 2566  และ
2. การประชุมรับฟังความคิดเห็น วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ อาคารเสียงและการสั่นสะเทือน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 6

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมการประชุม โดยแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
1. https://forms.gle/jpuFmfrhKHCNfQjWA หรือ
2. โดยกรอกแบบแสดงความคิดเห็นประกอบการรับฟังความคิดเห็น ส่งมายัง E-mail: nattanit@nimt.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และคณะกรรมการฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวณัฐฐานิต  พงศ์จีรกำจร
กรรมการและเลขานุการ