การประชุม CBKT initiative entitled “BIPM/RMO forum: Supporting RMO Secretariats” (27 – 29 กันยายน 2566)

คุณรัคณาวรรณ วงศ์พิทยาดิศัย นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล เดินทางเข้าร่วมประชุม CBKT initiative entitled “BIPM/RMO forum: Supporting RMO Secretariats” ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2566 ณ สำนักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (Bureau international des poids et mesures, BIPM) สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในฐานะ APMP TCQS Chair (Technical Committee for Quality System: TCQS คือคณะกรรมการวิชาการในสาขาระบบคุณภาพ ขององค์กรด้านมาตรวิทยาระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่เรียกว่า APMP (Asia Pacific Metrology Programme) เกิดจากการรวมตัวกันของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของประเทศต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิกที่มีสมาชิกกว่า 30 ประเทศ กว่า 50 หน่วยงาน) การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันและการสื่อสารอย่างใกล้ชิดระหว่าง BIPM และองค์กรมาตรวิทยาระดับภูมิภาค (Regional Metrology Organizations, RMO) อันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่องของโครงการสร้างขีดความสามารถและถ่ายทอดความรู้ BIPM (CBKT) ซึ่งทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด รวดเร็ว ครบถ้วนและถูกต้อง ต่อการพัฒนาของวงการมาตรวิทยาโลกและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งเรายังสามารถนำมาถ่ายทอดสื่อสารต่อ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเราได้อีกด้วย

สามารถติดตามเรื่องราวดีๆ ของคุณรัคณาวรรณ วงศ์พิทยาดิศัย ได้ที่…ก้าวแห่งความภาคภูมิใจ…มว. ร่วมผลักดันชูศักยภาพ “นักมาตรวิทยาหญิงเก่ง” ของไทย…ขึ้นแท่นประธานคณะกรรมการวิชาการด้านระบบคุณภาพในเวทีระดับโลก https://www.nimt.or.th/main/?p=50259