กลุ่มงานวิเคราะห์ก๊าซ

เกี่ยวกับกลุ่มงาน

กลุ่มงานวิเคราะห์ก๊าซ มีภารกิจรับผิดชอบในการวิจัยพัฒนา วางแผนปฏิบัติงานและดำเนินงานประจำปีเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามภารกิจและนโยบายของสถาบันในการสถาปนาและเก็บรักษามาตรฐานวัดแห่งชาติด้านมาตรวิทยาวิเคราะห์ก๊าซให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ในประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่าย การถ่ายทอดความองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาการวิเคราะห์ก๊าซและค่าการวัดปริมาณองค์ประกอบก๊าซที่ถูกต้องตามหลักการมาตรวิทยาสู่ภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ งานวิเคราะห์ก๊าซเป็นการดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวัดปริมาณองค์ประกอบของก๊าซ การวิเคราะห์ ทดสอบ และการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านวิเคราะห์ก๊าซ กลุ่มงานวิเคราะห์ก๊าซมีภารกิจหลักคือ

  1. การวิจัยพัฒนามาตรฐานการวิเคราะห์ก๊าซของประเทศ

การวิจัยพัฒนามาตรฐานด้านงานวิเคราะห์ก๊าซเป็นการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับมาตรฐานอ้างอิงด้านวิเคราะห์ก๊าซผ่านทางการวิจัยพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านหรือเรียกทั่วไปว่าก๊าซผสมมาตรฐานที่มีการรับรองค่าปริมาณองค์ประกอบของก๊าซตามหลักการทางมาตรวิทยา การวิจัยพัฒนาเป็นภารกิจหลักที่กลุ่มงานวิเคราะห์ก๊าซต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ก๊าซผสมมาตรฐานมีความถูกต้องตามมาตรฐานระหว่างประเทศและมีเพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาครัฐของประเทศสำหรับใช้อ้างอิงความถูกต้องของการวัด

  1. การพัฒนาขีดความสามารถด้านวิเคราะห์ก๊าซในระดับสากล

กิจกรรมมาตรวิทยาระหว่างประเทศเป็นภารกิจที่กลุ่มงานวิเคราะห์ก๊าซมีหน้าที่รับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างประเทศ (International Comparison) ในขอบข่ายต่างๆ ที่กลุ่มงานสามารถวิจัยและพัฒนาก๊าซผสมมาตรฐานขึ้นมาให้บริการภายในประเทศได้แล้ว เพื่อใช้แสดงการความสามารถด้านงานวิเคราะห์ก๊าซของประเทศว่าเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ

  1. การถ่ายทอดค่าการวัดและองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยา

การถ่ายทอดองค์ความรู้และค่าการวัดปริมาณองค์ประกอบก๊าซ รวมถึงวิทยาการและเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบมาตรวิทยาวิเคราะห์ก๊าซของประเทศอยู่ตลอดเวลาและเพื่อลดการพึ่งพาการใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นภารกิจที่กลุ่มงานวิเคราะห์ก๊าซต้องดำเนินการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และค่าการวัดที่ถูกต้องสู่ทุกภาคส่วนของประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายในประเทศให้มีศักยภาพและขีดความสามารในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

บุคลากร

นางสาวรติรัตน์ สินวีรุทัย

หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ก๊าซ
อีเมล : ratirat@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ต่อ 5300

ดร.บรรฑูรย์  ละอองศรี

นักมาตรวิทยาชำนาญการ
อีเมล : bunthoon@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ต่อ 5303

นายอาณัฐชัย  วงค์จักร์

นักมาตรวิทยาชำนาญการ
อีเมล : arnuttachai@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ต่อ 5304

นายโสภณรัตน์  รัตนสมบัติ

นักมาตรวิทยาชำนาญการ
อีเมล : soponrat@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ต่อ 5302

นางสาวกนกรัตน์ เจริญพรภักดี

นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ
อีเมล : kanokrat@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ต่อ