กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี

เกี่ยวกับกลุ่มงาน

กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี มีหน้าที่สถาปนาหน่วยวัดแห่งชาติ เพื่อให้มีการสอบกลับได้ของการวัด และพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์ทางด้านเคมีไฟฟ้าและอนินทรีย์เคมี เพื่อสร้างการยอมรับทั้งภายในและภายนอกประเทศ ผ่านการเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดในระดับนานาชาติทั้งในระดับภูมิภาคเอเชีย - -แปซิฟิค (Asia – Pacific Metrology Program, APMP) และในระดับนานาชาติ (Consultative committee on amount of substance, CCQM) การถ่ายทอดการสอบกลับได้ของวัดทำได้โดยการกำหนดค่ากลางของโปรแกรมการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการและการผลิตวัสดุอ้างอิงที่เป็นสารที่มีความบริสุทธิ์สูง และที่อยู่ในตัวกลางชนิดต่างๆ (Matrices) ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ โดยการผลิตวัสดุอ้างอิงของทางกลุ่มงานอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 17034 และ ISO/IEC 17025  ในส่วนของวิธีการกำหนดค่าของวัสดุอ้างอิงทางกลุ่มงานใช้วิธีปฐมภูมิ และวิธีที่การทดสอบความใช้ได้ของวิธีแล้ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการสอบกลับได้ในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ทางกลุ่มงานยังมีงานบริการด้านการฝึกอบรม การให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค

กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมีประกอบด้วย 4 ห้องปฏิบัติการคือ

  1. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เคมีไฟฟ้า กิจกรรมในห้องปฏิบัติการนี้เกี่ยวข้องกับ
  • การวัดค่าความเป็นกรด – เบส (pH) ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการวัดค่าความเป็นกรด – เบสทั้งระบบการวัดแบบปฐมภูมิ และทุติยภูมิ เพื่อใช้สำหรับการกำหนดค่าสารละลายมาตรฐานบัฟเฟอร์ภายใต้แบรนด์ TRM เพื่อใช้ในการสอบเทียบเครื่อง pH meter และใช้สำหรับการทดสอบความใช้ได้ของวิธี และใช้ในการกำหนดค่าของตัวกลางของโปรแกรมการเปรียบเทียบผลการวัดภายในประเทศ นอกจากตัวกลางที่เป็นน้ำ (aqueous solution) แล้ว ทางห้องปฏิบัติการยังดำเนินการวัดค่าความเป็นกรด – เบสในตัวกลางที่เป็นเอทานอลด้วย
  • การวัดสภาพการนำไฟฟ้า (Electrolytic conductivity) ทางห้องปฏิบัติการได้ดำเนินการพัฒนาระบบการวัดค่าสภาพการนำไฟฟ้าทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อใช้สำหรับการกำหนดค่าสารละลายมาตรฐานภายใต้แบรนด์ TRM นอกจากตัวกลางที่เป็นน้ำ (aqueous solution) แล้ว ทางห้องปฏิบัติการยังดำเนินการวัดในตัวกลางที่อื่นๆ เช่น เอทานอล
  • งานบริการการสอบเทียบ (Calibration service) นอกจากการผลิตวัสดุอ้างอิงเพื่อจำหน่ายแล้ว ทางห้องปฏิบัติการฯ ได้มีงานบริการการสอบเทียบที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเคมีด้วย เช่น การสอบเทียบ pH meter, volumetric glassware, piston pipette และอื่นๆ
  1. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารอนินทรีย์ที่มีความบริสุทธิ์สูง

การวิเคราะห์สารอนินทรีย์ที่มีความบริสุทธิ์สูงจัดทำขึ้นเพื่อดำเนินการเตรียมสารละลายมาตรฐานโลหะ เนื่องจากสารมาตรฐานโลหะมีความสำคัญในการสอบเทียบเครื่อมือวัด เช่น AAS หรือ ICP (AES, OES หรือ MS) นอกจากสารละลายมาตรฐานโลหะ ทางห้องปฏิบัติการยังดำเนินการผลิตสารละลายมาตรฐานที่เป็นไอออนบวก และ ไอออนลบเพื่อจำหน่ายด้วย และเพื่อเป็นการรองรับความต้องการของห้องปฏิบัติการสอบเทียบภานในประเทศ ทางห้องปฏิบัติการยังทำการผลิตวัสดุอ้างอิงเพื่อใช้ในการสอบเทียบเครื่อง UV/VIS spectrophotometer ในส่วนของ Photometric accuracy ในช่วง Ultraviolet ด้วย

นอกจากนั้นทางห้องปฏิบัติการกำลังดำเนินการพัฒนาวิธีปฐมภูมิในการกำหนดค่าของสารละลายมาตรฐานโดยใช้วิธี coulometric titration

  1. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุปริมาณน้อย

การวิเคราะห์ธาตุที่มีปริมาณน้อยในตัวอย่างมีความสำคัญสำหรับการหาปริมาณโลหะหนักในตัวอย่างต่างๆ เช่น อาหาร สิ่งแวดล้อมและวัสดุ เพื่อรองรับกฎ ระเบียบต่างที่กำหนดขึ้น และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ทางห้องปฏิบัติการได้มีการพัฒนาวิธีการวัดที่เป็นระดับปฐมภูมิ และวิธีที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติคือ Isotope – dilution mass spectrometry (IDMS) เพื่อใช้ในการกำหนดค่าสำหรับวัสดุอ้างอิงในตัวกลางต่างๆ เช่น ข้าว ดิน พลาสติก ABS นอกจากนตัวกลางนี้ ยังมีวัสดุอ้างอิงที่เกี่ยวข้องทางการวิเคราะห์ทางคลินิก คือ ปริมาณอิเล็กโทรไลท์ในเซรั่ม

  1. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์รูปฟอร์มของธาตุ

สำหรับห้องปฏิบัติการนี้เป็นห้องปฏิบัติการที่ดำเนินการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์และหาปริมาณของรูปฟอร์มต่างๆ ของธาตุ เนื่องจากความเป็นพิษของโลหะที่อยู่ในรูปฟอร์มต่างๆ มีความเป็นพิษที่ต่างกันไป ขณะนี้ทางห้องปฏิบัติการอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิธีการหาปริมาณรูปฟอร์มของโลหะ เช่น สารหนู และปรอท เพื่อดำเนินการผลิตเป็นวัสดุอ้างอิงรับรอง

โครงสร้างกลุ่มงาน

ดร.นงลักษณ์  ตั้งไพศาลกุล

หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี
อีเมล : nongluck@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ต่อ 5600

นางปทุมพร  รอดเรืองธรรม

นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
อีเมล : patumporn@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ต่อ 5604

ดร.วิภาดา  หงษ์ทะนี

นักมาตรวิทยาชำนาญการ
อีเมล : wiphada@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ต่อ 5602

นายธวัชชัย  โลกะนัง

นักมาตรวิทยาชำนาญการ
อีเมล : thawatchai@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ต่อ 5601

นางสาวธารารัตน์ ตั้งจิตร

นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ
อีเมล : thararat@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ต่อ 5603

ดร.เนตติกานต์  อ่อนไทย

นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
อีเมล : nattikarn@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ต่อ 5403

ดร.สุทธินันท์  แต่บรรพกุล

นักมาตรวิทยาชำนาญการ
อีเมล : sutthinun@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ต่อ 5409

ดร.ปราณี  พฤกพัฒนาชัย 

นักมาตรวิทยาชำนาญการ
อีเมล : pranee@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ต่อ 5401

นางสาวอุษณา เที่ยงมณี

 นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ
อีเมล : usana@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ต่อ 5402

ดร. นันท์นภัส ลายทิพย์

 นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ
อีเมล : nunnapusl@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ต่อ 5407