กลุ่มงานวิเคราะห์อินทรีย์เคมี

เกี่ยวกับกลุ่มงาน

กลุ่มงานวิเคราะห์อินทรีย์เคมี มีขอบข่ายภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบในการสถาปนาและพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติทางด้านอินทรีย์เคมี โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ทดสอบด้านอินทรีย์เคมี ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนามาตรฐานอ้างอิง วัสดุอ้างอิง ที่ใช้วัดปริมาณสารอินทรีย์ในตัวกลางต่างๆ เพื่อให้วัสดุอ้างอิงมีความถูกต้องและเปรียบเทียบผลกันได้ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศสามารถใช้อ้างอิงความถูกต้องของการวัดได้

กลุ่มงานวิเคราะห์อินทรีย์เคมีมีหน้าที่สนับสนุนและถ่ายทอดค่าวัดมาตรฐานแห่งชาติไปยังผู้ใช้งาน ผลิตวัสดุอ้างอิงรับรอง เข้าร่วมการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างประเทศ (Interlaboratory comparison) ให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านอินทรีย์เคมี ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มงานอื่นในการพัฒนา กิจกรรมมาตรวิทยาระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในการนำความรู้ด้านมาตรวิทยาไปใช้ในกระบวนการผลิตและทดสอบเพื่อยกระดับมาตรฐานการวัดของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อันจะเป็นการสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ ศึกษาติดตามวิทยาการ เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางมาตรวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศอยู่ตลอดเวลา

กลุ่มงานวิเคราะห์อินทรีย์เคมีประกอบด้วย 5 ห้องปฏิบัติการ

  1. ห้องปฏิบัติการ High Purity Material
  2. ห้องปฏิบัติการ Organic Standard Solution
  3. ห้องปฏิบัติการ Trace Organic Compounds in Food
  4. ห้องปฏิบัติการ Trace Organic Compounds in Clinical/Forensic
  5. ห้องปฏิบัติการ Trace Organic Compounds in Environment

บุคลากร

ดร.จีรพา  บุญญคง

หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์อินทรีย์เคมี
อีเมล : cheerapa@nimt.or.th
โทร :
02 026 5400 ต่อ 5501

ดร.กิตติยา  เชียร์แมน

นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
อีเมล : kittiya@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ต่อ 5506

นางสาวนิตยา สุดศิริ

นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
อีเมล : nittayas@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ต่อ 5503

ดร.จินตนา  นามมูลน้อย

นักมาตรวิทยาชำนาญการ
อีเมล : jintana@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ต่อ 5504

ดร.ศรกฤษณ์  มาบำรุง

นักมาตรวิทยาชำนาญการ
อีเมล : sornkrit@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ต่อ 5508

นางสาวพรหทัย  กันแก้ว

นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ(ศึกษาต่อ)
อีเมล : pornhatai@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ต่อ

นางสาวฐิติพรรณ  ชัยเพชร

นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ
อีเมล : thitiphan@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ต่อ 5502

นางสาวภรณิภา จงมีสุข

นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ
อีเมล : pornnipaj@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ต่อ 5506