กลุ่มงานกลศาสตร์ของแข็งและการทดสอบ

ภารกิจ

กลุ่มงานกลุ่มกลศาสตร์ของแข็งและการทดสอบประกอบไปด้วยสองห้องปฏิบัติการหลักคือ 

  • ห้องปฏิบัติการความแข็ง
  • ห้องปฏิบัติการแรงและแรงบิด

 

บุคลากร

นายณัฐพล แสนคำ

หัวหน้ากลุ่ม

เบอร์ภายใน 2238

นายมนตรี  ผักกระโทก

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2237

นางสาวรัคณาวรรณ  วงศ์พิทยาดิศัย

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2239

นายนิธิวัฒน์  สะสม

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2237, 2227

นายลัทธสิทธิ์  เสือโต

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2235

นายเขมทัต แสงมุข

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2234

นายวศิน  ชมโฉม

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2234

นายกิตติพงษ์  ชะเอมเทศ

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2238, 2108

นายชาญชัย  อมรสกุล

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2108

นายโชคชัย  วาดทอง

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2235, 2226

นางสาวนิตยา  อักษรณรงค์

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2234, 4124

นายฤทธิรงค์ นวลศรี

นักมาตรวิทยาฝึกหัดปฎิบัติการ

นางสาวอภิรดา วิจิตรธำรงศักดิ์

พนักงานห้องปฎิบัติการ

นายณัฐศรินทร์ สุดสระ

พนักงานห้องปฎิบัติการ

นางสาวอัญทริกา จิ๋ววิเศษ

พนักงานห้องปฎิบัติการ

นางสาวพราวนภัส มานา

พนักงานห้องปฎิบัติการ