กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิไฟฟ้า เวลาและความถี่

บุคลากร

ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิไฟฟ้า เวลาและความถี่

Email : monthol@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1224

ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
Email : monthol@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1224

ดร.ชัชวาล คุรุภากรณ์

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
Email : chatchaval@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1253

พ.อ.อ.สิทธิศักดิ์ พิมพ์สุทธิ์

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
Email : sittisak@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1229

นางเยาวเรศ พิมพ์สุทธิ์

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
Email : yaowaret@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1254

ดร.ทยาทิพย์ ทองตัน

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
Email : thayathip@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1335

ดร.ปิยพัฒน์ พูลทอง

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
Email : piyaphat@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1335

ดร.จุฑารัตน์ ทานะรมณ์

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
Email : jutarat@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1234

ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
Email : chaiwat@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1219

นางเนตรนพิศ คุ้มทุกทิศ

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
Email : natenapit@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1240

ดร.รัฐกร แก้วอ่วม

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยา
Email : rattakornk@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1335

นายสุรเชษฐ เพิ่มฉลาด

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
Email : surached@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1253

นางสาวนพวรรณ ทิพกานนท์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย
Email : noppawant@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1254

นางสาวจันทร์ฑรัตน์ มากชุม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย
Email : jantaratm@nimt.or.th
Tel. : -

ข่าวสารและกิจกรรม