กลุ่มงานไฟฟ้ากระแสตรงและความถี่ต่ำ ความถี่สูงและสนามแม่เหล็ก

เกี่ยวกับกลุ่มงานไฟฟ้ากระแสตรงและความถี่ต่ำ ความถี่สูงและสนามแม่เหล็ก

บุคลากร

นางเนตรนพิศ คุ้มทุกทิศ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานไฟฟ้ากระแสตรงและความถี่ต่ำ ความถี่สูงและสนามแม่เหล็ก

Email : natenapit@nimt.or.th   Tel. : 02-5775100 ต่อ 1240

นายเทพบดินทร์ บริรักษ์อราวินท์

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
Email : thepbodin@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1337

นายสุรเชษฐ เพิ่มฉลาด

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
Email : surached@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1253

นางเยาวเรศ พิมพ์สุทธิ์

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
Email : yaowaret@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1254

ดร.กนกวรรณ นนทพจน์

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
Email : kanokwan@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1333

นายศุภชัย ตั้งสุภัคธาดา

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ
Email : supachait@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1337

นายกองศักดิ์ ทองบุญ

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
Email : kongsak@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1220

นายชุติพงศ์ ทุมา

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยา
Email : chuttipongt@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1336

นายชนสรณ์ นัฏสถาพร

ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ
Email : chanasornn@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1246, 1333

ข่าวสารและกิจกรรม