เวลามาตรฐานประเทศไทย

การ Synchronize เวลาผ่านทาง NTP Server ของสถาบันฯ

เนื่องจากที่ห้องปฏิบัติการด้านเวลาและความถี่ ได้มีการจัดตั้ง NTP Server ขึ้นเพื่อให้บริการถ่ายทอดเวลามาตรฐาน ผ่านระบบ Internet ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้นยังมี Software ตัวอื่นที่สามารถใช้งานได้ดีซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://tf.nist.gov/general/softwarelist.htm อย่างไรก็ตามหากผู้สนใจต้องการที่จะปรับเทียบเวลามาตรฐานผ่านทางระบบ Internet โดยใช้ NTP Server ของทางสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สามารถ Synchronize เวลาได้ที่

NTP Server

time1.nimt.or.th

time2.nimt.or.th

time3.nimt.or.th

หรือ ติดต่อขอข้อมูลการติดตั้งและวิธีการใช้งานได้ที่ กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิไฟฟ้า เวลาและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 3/4 – 5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0 2577 5100-9 แฟกซ์ 0 2577 3658 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

 ข้อควรปฏิบัติในการปรับเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย
1.ตั้ง NTP Server ของหน่วยงานเอง
2.ให้เปิด Port 123 ของ Firewall
3.กำหนดความถี่ในการ Time Synchornization วันละ 2 ครั้ง (เพื่อลด Traffic)