Metrology Explorer

เกี่ยวกับ Metrology Explorer

Metrology Explorer เป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ มว. สร้างขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรวิทยาที่ มว. จัดทำขึ้นด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยา เพื่อสร้างศักยภาพให้แก่นวัตกรรม ยกระดับความสามารถของภาคการผลิตและบริการ รวมถึงภาคการศึกษา และเป็นฟันเฟืองสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure; NQI)  นำเสนอผ่าน content ที่หลากหลาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มองเห็นถึงประโยชน์และความจำเป็นของมาตรวิทยาที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน สังคม และประเทศชาติ สร้างแรงบันดาลใจอันก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด  ขับเคลื่อนสังคมให้เกิดความสามารถในการหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการสร้างศักยภาพให้แก่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกับบริบทแห่งยุคสมัยที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง

PUBLICATIONS

NIMT Article
e-Book
Infographic
Leaflets & Brochure

MEDIA GALLERY

Rich Media
Podcast
e-Card

EXHIBITION & NIMT IN 360°
Online Exhibition NIMT in 360°
NIMT UPDATE
SI Units NQI

ที่อยู่

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3/4-5 หมู่ 3  ตำบลคลองห้า  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120

เบอร์ติดต่อ

0 2577 5100 (อาคารผดุงมาตร, อาคารสำนักงานกลาง)
0 2026 5400 (อาคารมาตรธำรง)
0 2354 5700 (อาคารห้องปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือน)

อีเมล

pr@nimt.or.th