ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟ้าหลายฟังก์ชันความถูกต้องสูง

Introduction

ห้องปฎิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดชนิดหลายฟังก์ชั่น ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า ทำหน้าที่ดูแลรักษาค่ามาตรฐานการสอบเทียบให้กับเครื่องมือวัดชนิดหลายฟังก์ชั่น เพื่อให้สามารถสอบกลับได้ยังหน่วยวัด SI พร้อมทั้งได้การรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ของห้องปฎิบัติการ และให้บริการหลักสูตรการอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรต่างๆ

- Digital Multi meter 6.5 to 8.5 Digits

- Multi-Product Calibrator

power option

scope option

- Multi-function Calibrator

wide band option

- Oscilloscope Calibrator (up to 2.1 GHz)

IEC/ISO 17025

สาขาที่ได้รับการรับรอง

- Digital Multi meter 6.5 to 8.5 Digits

- Multi-Product Calibrator

- Multi-function Calibrator

Calibration services

Staff

นายอดิเทพ จ่างอ่อน

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
Email : adithep@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1220

Area of research/expertise
- Multi-function Measuring Instrument Laboratory

นายกองศักดิ์ ทองบุญ

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
Email : kongsak@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1220

Area of research/expertise
- Multi-function Measuring Instrument Laboratory
- AC Voltage, Ac Current and AC-DC Transfer Laboratory

นางสาวน้ำผึ้ง จันทะสอน

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยา
Email : namphuengj@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1220

Area of research/expertise
- Multi-function Measuring Instrument Laboratory