แผนการบริหารผลการปฏิบัติงาน

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 pdf มว 5105.270 การยืนยันการใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับ แบบฟอร์มเอกสารในการประเมินพนักงาน 13 มิถุนายน 2018 3:04 pm 1 MB 376
2 pdf เอกสารแนบ 1 ข้อบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 13 มิถุนายน 2018 3:05 pm 1 MB 318
3 pdf เอกสารแนบ 2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ.2560 13 มิถุนายน 2018 3:49 pm 2 MB 562
4 pdf เอกสารแนบ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน สำหรับตำแหน่งประเภทสนับสนุน พ.ศ2560 13 มิถุนายน 2018 3:52 pm 592 KB 346
5 pdf เอกสารแนบ 4 ข้อกำหนดสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการพัฒนาพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2661 13 มิถุนายน 2018 3:55 pm 201 KB 328
6 pdf เอกสารแนบ 5 การปรับแก้คำในแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและวางแผนพัฒนาของพนักงาน 13 มิถุนายน 2018 3:57 pm 7 MB 689
7 pdf เอกสารแนบ 6 ขออนุมัติแบบการจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 13 มิถุนายน 2018 3:57 pm 238 KB 1696