ห้องปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า

Introduction

Magnetics Laboratory เป็นแลปให้บริการสอบเทียบความเข้มสนามแม่เหล็ก โดยมี Nuclear Magnetic Resonance Magnetometer(NMR) เป็น Primary Standard

เครื่องมือที่รับบริการสอบเทียบ ได้แก่

1.เครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็ก (Gauss/Tesla Meter)

2.แม่เหล็กถาวร (Reference Magnet)

3.Helmholtz coil

อุตสาหกรรมที่ใช้บริการ ได้แก่

1.อุตสาหกรรมอาหาร และยา ที่จะมีการใช้แม่เหล็กถาวรในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในอาหาร

2.อุตสาหกรรมชิ้นส่วนต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีความเป็นแม่เหล็กของชิ้นส่วนต่ำ

 

Calibration services

Staff