ขอเชิญห้องปฏิบัติการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญการวัดทางอินทรีย์เคมี ประจำปี 2561

กำหนดการประชุมเปิดโครงการทดสอบความชำนาญการวัดทางอินทรีย์เคมี ประจำปี 2561

 31  พฤษภาคม  2561  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เทคโนธานี ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่กลุ่มงานวิเคราะห์อินทรีย์เคมี ดร. จีรพา บุญญคง อีเมล์ cheerapa@nimt.or.th หรือ โทร 02 577 5100 ต่อ 2352