วันมาตรวิทยาโลก 2018

ในโอกาสที่ “วันมาตรวิทยาโลก” เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ในปีนี้องค์กรชั่ง ตวง วัดระหว่างประเทศ ถือเอาวันนี้เป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของการรณรงค์เพื่อการปรับปรุงประวัติศาสตร์ของระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ ที่ประกาศใช้ เมื่อ คศ. 1960 และได้นำมาใช้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การปรับปรุงระบบหน่วยวัดใหม่ เป็นที่คาดหมายว่าจะได้รับการยอมรับให้ประกาศใช้ได้อย่างเป็นทางการในการประชุมประเทศสมาชิกอนุสัญญาเมตริก (CGPM) ในเดือนพฤศจิกายน 2561

หัวข้อวันมาตรวิทยาโลกในปีนี้ จึงกำหนดเป็น “ Constant evolution of the International System of Units ” หรือ “ วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ ” การปรับปรุงนิยามของระบบหน่วยวัด เป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒาวิธีการวัดใหม่ที่อาศัยปรากฏการณ์ควอนตัมและกฎทางฟิสิกส์เป็นพื้นฐาน หน่วยวัดที่ปรับใหม่จำนวน 4 หน่วยได้แก่ กิโลกรัม แอมแปร์ เคลวิน และโมล จะถูกกำหนดในรูปของค่าคงที่ Planck constant (h) Elementary Charge (e) Boltzmann constant (k) และ Avogadro Number ( NA) โดยคำจำกัดความของระบบหน่วยวัดทั้ง 7 หน่วย จะกำหนดค่าคงที่ และคำอธิบายถึงการสร้างตัวแทนของหน่วยวัดเพื่อใช้เป็นมาตรฐานของหน่วยวัดนั้นๆ อย่างชัดเจน และทำให้เกิดความคงเส้นคงวาในการปฏิบัติ

การปรับปรุงดังกล่าวจะเอื้อประโยชน์อย่างสูงต่อการพัฒนาการวัดทางวิทยาศาตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้นมาตรวิทยายังมีบทบาทที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิต การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการปกป้องสิ่งแวดล้อมโลก

วันมาตรวิทยาโลกยังถือเป็นการรำลึกถึงการลงนามในอนุสัญญาเมตริกโดยผู้แทนจาก 17 ประเทศที่ร่วมลงนามเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม คศ. 1875 ซึ่งภายใต้อนุสัญญานั้นได้คงไว้ซึ่งกรอบการทำงานด้านมาตรวิทยาร่วมกันทั่วโลก ด้วยจุดมุ่งหมายเดิมคือการวัดที่เท่าเทียมกันทั้งโลก

ภายใต้บริบทของการปรับเปลี่ยนนี้ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิธีการวัดและมาตรฐานการวัดของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตและบริการในอันที่จะผลิตสินค้า บริการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สู่ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ เพื่อศักยภาพการแข่งขันและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

นางอัจฉรา เจริญสุข
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

โปสเตอร์ วันมาตรวิทยาโลก ออกแบบโดย  สถาบันมาตรวิยาแห่งชาติ ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ (METAS)
และคำขวัญ ‘Constant evolution’ ได้รับการเสนอโดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประเทศอิตาลี (INRIM)

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 pdf โปสเตอร์ วันมาตรวิทยาโลก 20 เมษายน 2018 12:08 pm 2 MB 495