ก.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประสานหน่วยงานพันธมิตร เปิดบ้านเทคโนธานีฉลอง 30 ปี

21 พ.ค.62 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผนึกกำลัง 6 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน “เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม” และ “พิธีลงนามความร่วมมือ 7 หน่วยงาน พัฒนาและขับเคลื่อนเทคโนธานี” เพื่อฉลองในวาระครบรอบคล้ายวันก่อตั้งเทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  เผยแพร่ภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ประกอบการ มาเรียนรู้นำผลงานไปต่อยอด ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ การประกอบธุรกิจ มุ่งหวังในการสร้างความ ความสามารถทางการแข่งขัน สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนให้เป็นที่ยอมรับบนเวทีนานาชาติ  ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ ณ อาคารมาตรธำรง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และพิธีร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณริมสนามฟุตบอล เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การจัดกิจกรรมเปิดบ้านเทคโนธานีฯเปิดให้เข้าเยี่ยมชมในระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 9.00น.-16.00น. แบ่งออกเป็น 6 กิจกรรมได้แก่

กิจกรรม Open House “เปิดบ้าน วว. สานสัมพันธ์เทคโนโลยี”  ในความรับผิดชอบของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันสถาปนา 56 ปี  เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงแก่กลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้ในศักยภาพการปฏิบัติงานวิจัย บริการอุตสาหกรรม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของ วว. ภายใต้ธีม “4 Guiding Principles for TISTR”  ได้แก่ วทน.เพื่อเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  วทน.เพื่อชุมชน  วทน.แก้ปัญหาเบ็ดเสร็จครบวงจร และเทคโนโลยีที่เหมาะสม  กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมอาชีพ  การเยี่ยมชมโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย  ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง และศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ซึ่งมีศักยภาพประสิทธิภาพการดำเนินงานสนับสนุนส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0

Virtual Museum พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 360 องศา ในความรับผิดชอบของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  ร่วมเปิดประสบการณ์ เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากจะได้เห็นภาพเสมือนเดินทางไปชมด้วยตัวเองแล้วยังมีเกมสนุกๆ ให้ผู้เข้าชมได้ทดลองเล่นด้วย

Better measurement, Better Quality of life ในความรับผิดชอบของ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)  เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ไม่ใช่มีแค่การสร้างมาตรฐานการวัด…แต่จะทำให้ผู้เข้าชมได้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับระบบการวัด เพราะการวัดจะทำให้คุณภาพชีวิตของคุณดีกว่าที่เคยเป็นมา รวมทั้งร่วมเรียนรู้และยกระดับมาตรฐานการวัดด้านอาหารและสิ่งดแวดล้อม ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของทุกๆท่านไปพร้อมกัน “สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ พัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

ศูนย์ฉายรังสี เทคโนธานี คลองห้า  ในความรับผิดชอบของ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)  พบกับกิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชม อบรมสัมมนา การบริการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฉายรังสีในผลิตภัณฑ์ และการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทลีย์ สามารถฉายรังสีผลิตภัณฑ์ไทยหลากหลายชนิด เช่น สมุนไพร เครื่องเทศ ผลิตผลทางการเกษตร อาหารแปรรูป อาหารสัตว์ ผลไม้ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์

ERTC กับการสร้างป่านิเวศเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ในความรับผิดชอบของ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้งานวิจัยป่านิเวศกับการลดปริมาณ PM.2.5 ทั้งนี้ PM.2.5 เป็นวิกฤติมลพิษทางอากาศใกล้ตัว เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในรถยนต์ การเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จากการศึกษาวิจัยพบว่าป่านิเวศสามารถช่วยลด PM.2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ : ต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานหนึ่งเดียวในอาเซียน ในความรับผิดชอบของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  เยี่ยมชมศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน แบบบ้านประหยัดพลังงาน ซึ่งจะเปิดให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในวัน-เวลาราชการ

“กิจกรรมเปิดบ้านเทคโนธานี  30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม” เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ (อว.) ร่วมกับพันธมิตรในการจัดงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมทุกภาคส่วน ผลงานและการบริการซึ่งหน่วยงานในเทคโนธานีได้สร้างสรรค์และสั่งสมองค์ความรู้ขึ้นมานั้น ได้มีการนำไปใช้ได้จริงในภาคสนาม มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดผลลัพธ์ที่ดีมีคุณค่าให้แก่ทุกภาคส่วนของประเทศ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนไม่ให้เกิดช่องว่าง อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานในเทคธานีที่มีต่อการพัฒนาเทคโนโลยี สังคมและเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม สร้างแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศสืบไป