การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของระบบสอบเทียบอัตราการไหลของแก๊สความดันสูงของ มว. (12 พฤศจิกายน 2562)

นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของระบบสอบเทียบอัตราการไหลของแก๊สความดันสูงของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล โดยได้รับเกียรติจากนายเทพภิญโญ  โคตรนนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และนายปรศักดิ์ งามสมภาค หัวหน้ากลุ่มกำกับการกิจการปิโตรเลียมบนบก กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน บรรยายเรื่องแนวทางการปรับปรุงระเบียบและประกาศ ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแก๊สธรรมชาติ  รวมถึงการบรรยายรายละเอียดโครงการจัดทำระบบสอบเทียบอัตราการไหลของแก๊สความดันสูงของสถาบัน โดยดร.ปฎิพัทธ์  วงค์เทพ นักมาตรวิทยาชำนาญการ  กลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อจัดหามาตรฐานการวัดอัตราการไหลของแก๊สความดันสูงที่ครอบคลุมความต้องการใช้งานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศ ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี

บรรยากาศตอนบ่าย: ระดมสมอง นำเสนอข้อเสนอแนะ ถาม-ตอบ และปิดการทำประชาพิจารณ์