ทำบุญปีใหม่ และ ผมว. พบปะพนักงาน (7 มกราคม 2563)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์  ตามด้วยการประกาศเจตนารมณ์เพื่อให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมคุณธรรม โดยมีการบริหารจัดการองค์การตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับเครือข่ายของสถาบัน  และต่อด้วยการพบปะพูดคุยกับพนักงาน  พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินงานของสถาบันในอนาคต  เพื่อให้งานของสถาบันดำเนินต่อไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ  และการรับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ อาคารสำนักงานกลาง และอาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี