ผมว. พบปะพนักงาน (6 มิถุนายน 2559)

นายประยูร  เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งเแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการดำเนินงานของสถาบันที่ผ่านมาให้กับผู้บริหารและพนักงาน มว. ได้รับทราบ  เพื่อให้มีเป้าหมาย  แนวคิด ทิศทางในการทำงาน  พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน นอกจากนี้ส่วนสารบรรณ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมวิธีการใช้ระบบ LessPaper บรรยายให้ความรู้แก่พนักงาน โดยนางสาวฐานิยา คัมภิรานนท์ หัวหน้าส่วนสารบรรณ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้ในส่วนของ End User ได้มีความรู้ความเข้าใจในระบบ LessPaper และสามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี