ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักมาตรวิทยา กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิอุณหภูมิ ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

คุณสมบัติ

1. อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล ระบบวัด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
3. มีความขยัน ตั้งใจทำงาน มีความรอบคอบและรับผิดชอบสูง
4. หากมีประสบการณ์ด้านระบบงานคุณภาพจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สนใจส่งจดหมายแนะนำตัว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารงานกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877