โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาความดัน เพื่อยื่นขอการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 (Free)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.มีความประสงค์จะเปิดให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาความดัน และขอการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ผ่านสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

2.มีความประสงค์จะพัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการ และขอขยายขีดความสามารถกับ สมอ.

สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ (ฟรี)

1.การอบรมความรู้เกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันตามมาตรฐาน DKD-R 6-1 และการประเมิน CMC (2 วัน)

2.การเข้าร่วมกิจกรรม Work shop เพื่อเสริมสร้างทักษะการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดัน (1 วัน)

3.การอบรมความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการขอการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 (2 วัน)

4.การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญสาขาความดันของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)

5.การเข้าร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบผลการวัด ซึ่งทาง มว. จะจัดขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2566 – 2567

https://forms.gle/D8tGRzwwmsE2ZN5z9

จำนวนจำกัด !!!

รับสมัครถึง 31 ก.ค. 2565 เท่านั้น

ทาง มว. ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ