ตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการมาตรวิทยาเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (2 อัตรา)

คุณสมบัติ
1. อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
4. มีความขยัน ตั้งใจทำงาน มีความรอบคอบและรับผิดชอบสูง
5. หากมีประสบการณ์ด้านการเขียน code หรือพัฒนาโปรแกรมจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ประสานงานส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์

สนใจส่งจดหมายแนะนำตัว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877
E-mail jariya@nimt.or.th, pathompong@nimt.or.th, tosporn@nimt.or.th