อบรมหลักสูตร Becoming Nimble Organization with Agile-Kanban (12-13 กุมภาพันธ์ 2567)

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง จัดอบรมหลักสูตร Becoming Nimble Organization with Agile-Kanban (สุดยอดเครื่องมือยกระดับประสิทธิภาพ Process งานและบุคลากร) เพื่อพัฒนาและเสริมทักษะ รองรับการทำงานในยุค Digital Transformation ในการเป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่น  สามารถพัฒนานวัตกรรมและต่อยอดแนวคิดใหม่ๆ (Entrepreneurial Leaders)  วิธีการทำงานเป็นทีม เน้นความคล่องแคล่ว ปรับเปลี่ยน และตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับเรียนรู้แนวทางปฏิบัติจริง ที่สามารถทำให้ทีมมองเห็นภาพรวม กระบวนการธุรกิจ (Visualize flow of value) มองเห็นแนวทางปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้สามารถทำงานให้เสร็จได้อย่างรวดเร็ว และลื่นไหลมากขึ้น  โดยเอา Agile และ Kanban framework มาประยุกต์ใช้กับทีม  เพื่อให้องค์กรมีความเป็น Agile และเป็น Nimble Organization การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณประวีณา  ศรีประยูรสกุล และคุณชัยพร  เหล่าเกรียงไกร Agile Coach จากบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด/วิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  มาบรรยายให้ความรู้ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะ ตามฟังก์ชั่นหน้าที่จำเป็น ทั้งฝ่ายมาตรวิทยา และฝ่ายสนับสนุน  กิจกรรมการอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารมาตรธำรง (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

 

13.02.2024 บรรยากาศในการอบรมวันที่สอง