วศ. หารือความร่วมมือกับ มว. (14 กุมภาพันธ์ 2567)

ดร.กิตติยา  เชียร์แมน รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ พร้อมด้วย ดร.สุทธินันท์  แต่บรรพกุล รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี และนักมาตรวิทยาจากฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ให้การต้อนรับ ดร.อรสา  อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์บริโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และทีมงาน ในโอกาสหารือความร่วมมือด้านมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ อันได้แก่ การพัฒนาวิธีการวัดรูปฟอร์มสารหนู และรูปฟอร์มโครเมียมในตัวอย่างน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, น้ำกร่อย และน้ำทะเล เพื่อนำไปสู่วิธีมาตรฐานของการวิเคราะห์ของประเทศไทยในอนาคต  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเตรียมตัวอย่างที่มีเกลือในปริมาณมาก การกำจัดเกลือที่เป็นตัวรบกวนของการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ทางทีม วศ. ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพอีกด้วย  โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารมาตรธำรง (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี