สัมมนาวิชาการ หลักสูตร Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดเชิงบวก) (22 กุมภาพันธ์ 2567)

การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) เป็นกระบวนการทรงพลังที่สามารถเพิ่มศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้น  การคิดเชิงบวก ช่วยให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น  ข้อดีของการคิดเชิงบวกมีมากมาย  แต่ความท้าทายในการคิดเชิงบวกในองค์กร คือ การทำอย่างไรที่จะทำให้พนักงานเปลี่ยนความคิดของตนเองให้เป็นในไปในทางสร้างสรรค์ได้ เช่นการทำงานภายใต้แรงกดดัน หรือเมื่อเผชิญกับความเครียดกับเรื่องราวที่มากระทบ  จะทำอย่างไรให้พนักงานมีความเข้าใจ ยอมรับกับเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามา  สามารถรับมือและแก้ปัญหาต่างๆ ในเชิงสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น  นี่คือตัวอย่างของความท้าทายในการพัฒนาการคิดเชิงบวกให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร  ในโอกาสนี้ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จึงได้จัดสัมมนาวิชาการ หลักสูตร Power Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดเชิงบวก)  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นราพงศ์  ณ ลำพูน กรรมการผู้จัดการ และอาจารย์กัณฑ์เอนก  เอี่ยวปัญญาสกุล จากบริษัทไลฟ์ พลัส อีเอพี จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การสร้างมุมมองความคิดในเชิงบวกให้กับคนในองค์กร  โดยมุ่งพัฒนาทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร  อีกทั้งยังเสริมแนวทางในการจุดประกาย “ความคิดสร้างสรรค์” ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและในการทำงาน  ร่วมถึงการพัฒนาศักยภาพตนเองด้วยการตั้งเป้าหมายชีวิต  เพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิตที่ดีกว่า และนำไปสู่จุดหมายสูงสุดร่วมกับองค์กร “การคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ เพื่อชีวิตบวกของพนักงาน และโอกาสทองขององค์กร”

บรรยากาศในการทำ Workshop