กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ

เกี่ยวกับกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ

มีขอบข่ายภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนการตลาด ศึกษาวิจัยทางการตลาด การให้บริการ การสื่อสารข้อมูลให้ผู้ใช้บริการงานมาตรวิทยาเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจบริการของมาตรววิทยามีความจำเป็นและมีประโยชน์ต่อกิจการของผู้บริการ การกำหนดเป้าหมายทางการตลาด   การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด นำข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บริการมาพัฒนาบริการและนวัตกรรมของสถาบันเพื่อสนองให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ประชาชนและประเทศชาติภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของสถาบัน  มีการติดตามประเมินผลโดยนำข้อมูลมาพัฒนาตลาดให้ครอบคลุมทั้งผู้ใช้บริการในประเทศและต่างประเทศ  การประยุกต์ใช้ระบบ IT สำหรับการวางแผนทางการตลาด การให้บริการ  การพัฒนานวัตกรรมการบริการ การพัฒนาการให้บริการและช่องทางบริการ การพยากรณ์การหารายได้จากการให้บริการหรือวัสดุอ้างอิง การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การเป็นจุดประสานกลางในการรับเครื่องมือวัดมาตรฐานเพื่อทำการสอบเทียบ การให้คำปรึกษา การจำหน่ายวัสดุอ้างอิงหรือสารมาตรฐาน การดูแลเครื่องมือวัดของลูกค้า งานพิธีการศุลกากรเครื่องมือลูกค้าต่างประเทศ การรับเงินค่าบริการจากลูกค้าเพื่อนำส่งให้การเงินของสถาบัน

การจัดทำแผนการให้บริการสอบเทียบ การให้คำปรึกษา การฝึกอบรม การให้ความรู้ทางด้านมาตรวิทยา และบริการอื่นๆที่มีการพัฒนาตามภารกิจของสถาบัน การปฏิบัติตามแผนดังกล่าว   การประยุกต์ใช้ระบบ IT ในการพัฒนาการตลาด การให้บริการ การประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าและประชาชนเข้าถึงข้อมูลการให้บริการของสถาบันได้หลายช่องทาง ติดตามข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะการให้บริการ ต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการตลาด  การให้บริการ โดยนำข้อมูลสารสนเทศมาปรับปรุง พัฒนาแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเพิ่มคุณภาพการให้บริการ การตลาด และการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ใช้บริการ ประชาชน สังคมและองค์กรต่างๆ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบัน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ประเภทอำนวยการระดับต้น เป็นผู้บังคับบัญชา

โครงสร้างบุคลากร

ดร.นฤดม นวลขาว

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ
อีเมล : narudom@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ต่อ 8333

งานอบรม

นางสาวกิจติยา แก้วมูล

ตำแหน่ง : พนักงานประสานงานอบรมชำนาญการ
อีเมล : kittiyak@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 4206

นางสาวสร้อยอารดา อินทรพรหม

ตำแหน่ง : พนักงานประสานงานอบรมปฏิบัติการ
อีเมล : soiarada@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 4213

นางสาวคุณากร จันทร์ไพศรี

ตำแหน่ง : พนักงานประสานงานอบรมปฏิบัติการ
อีเมล : kunakorn@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 4206

นางสาวพัชราภรณ์ แดงด้วง

ตำแหน่ง : พนักงานประสานงานอบรม
อีเมล : padcharapornd@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 4206

งานบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์

นางสาวพัชรินทร์ คุปติสุนทร

ตำแหน่ง : พนักงานบริการลูกค้าชำนาญการ
อีเมล : patcharin@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 3101

นางช่อทิพย์ คำมงคล

ตำแหน่ง : พนักงานบริการลูกค้าชำนาญการ
อีเมล : chotip@nimt.or.th
โทร : 02-3543700 ต่อ 0

นายเดชชาติ อินทรประเสริฐ

ตำแหน่ง : พนักงานบริการลูกค้าปฏิบัติการ
อีเมล : detchart@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 3102

นางสาวสุภัสสรา ไมทอง

ตำแหน่ง : พนักงานบริการลูกค้าปฏิบัติการ
อีเมล : supatsaram@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 3103

นายสุมิตร ผาลคำ

ตำแหน่ง : พนักงานบริการลูกค้า
อีเมล : sumitp@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 3103

โครงสร้างกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ