ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

เกี่ยวกับฝ่าย

ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนจัดหา พัฒนาและเก็บรักษามาตรฐานการวัดแห่งชาติด้านเชิงกล ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลให้เพียงพอกับความต้องการใช้งานภายในประเทศ ตลอดจนถ่ายทอดค่ามาตรฐานการวัดเชิงกลไปยังผู้ใช้งานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการสร้างเครือข่ายของห้องปฏิบัติการสอบเทียบภายในประเทศ ตลอดจนบูรณาการในการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ พัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาเชิงกลเพื่อนำไปต่อยอดในการสร้างนวัตกรรม ยกระดับความสามารถด้านการผลิตและบริการซึ่งจะสร้างผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศ

บุคลากร

นายทัศนัย แสนพลพัฒน์

หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

อีเมล : tassanai@nimt.or.th

โทร : 02 577 5100 ต่อ 2236

นายวิรุณ เล้าพรพิชยานุวัฒน์

กำกับดูแลกลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิมวลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง

อีเมล : wirun@nimt.or.th

โทร : 02 577 5100 ต่อ 1117, 2201

นายณัฐพล แสนคำ

หัวหน้ากลุ่มงานกลศาสตร์ของแข็งและการทดสอบ

อีเมล : nattapon@nimt.or.th

โทร : 02 577 5100 ต่อ 2238

นายลิขิต ใสหนู

หัวหน้ากลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล

อีเมล : likit@nimt.or.th

โทร : 02 577 5100 ต่อ 2202, 2105

Highlight