บริการสอบเทียบ

งานบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์

สำนักงานใหญ่คลองห้า จ.ปทุมธานี
เบอร์โทร : 0 2577 5100 ต่อ 3101,3102,3103
อีเมล : cs@nimt.or.th

สาขา : พระราม 6 กรุงเทพฯ (เฉพาะห้องปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือน) เบอร์โทร : 02 026 5400 ต่อ 7000
อีเมล : cs2@nimt.or.th

ช่องทางการจ่ายเงิน :

สถาบันไม่รับเงินสดและเช็ค ลูกค้าต้องโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 148-0-11593-2 ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ''The Fund for National Metrology System Development'' ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายกคลอง 4 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

* ค่าธรรมเนียมการโอนลูกค้าต้องรับผิดชอบเอง
** กรุณาอย่าหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามหนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0811/1093)

ติดต่อบัญชีและการเงิน
โทรศัพท์ 02-577-1000 ต่อ 4122

TRM (Thailand Reference Material)

วัสดุอ้างอิงรับรองที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สามารถสอบย้อนกลับได้(Traceable) ไปยัง SI Units ซึ่งทางเคมี คือ หน่วย Mole(mol) ผ่านการเปรียบเทียบความสามารถทางการวัดกับห้องปฏิบัติการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี หรือ ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งความสามารถการวัดเหล่านั้น ได้รับการรับรองและบันทึกไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM) นอกจากนี้ วัสดุอ้างอิงรับรองที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ยังมีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับระบบ ISO guide 34

โปรแกรมทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing Program)

Proficiency testing (PT) is an important mechanism for establishing measurement capability of a qualified laboratory. It is a tool used by accreditation bodies to assist in assessing the technical competence and evaluating the comparability of the measurement results among laboratories. โปรแกรมทดสอบความชำนาญเป็นกลไกสำคัญของห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพเพื่อแสดงความสามารถทางด้านการวัด และเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ผู้ตรวจประเมินใช้ในการประเมินความสามารถและการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการด้วย For information, a database is centralized in Thailand Proficiency Program by NIMT. ฐานข้อมูลโปรแกรมทดสอบความชำนาญพัฒนาขึ้นโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ