กลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล

ภารกิจ

กลุ่มงานกลศาสตร์ของไหลประกอบไปด้วยสองห้องปฏิบัติการหลักคือ ห้องปฏิบัติการความดันและสุญญากาศ และ  ห้องปฏิบัติการการไหลและปริมาตรของของเหลว

 

บุคลากร

นายลิขิต ใสหนู

หัวหน้ากลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล

อีเมล : likit@nimt.or.th

โทร : 02-577-5100 ต่อ 2202, 2105

ดร. ปฎิพัทธ์  วงค์เทพ

นักมาตรวิทยาชำนาญการ

อีเมล : patipat@nimt.or.th

โทร : 02-577-5100 ต่อ 2206, 2103, 2101

ดร. ทัศนีย์  ไพรรื่นรมย์

นักมาตรวิทยาชำนาญการ

อีเมล : tasanee@nimt.or.th

โทร : 02-577-5100 ต่อ 2204, 2105

ดร. ธีรารักษ์  ชินารักษ์

นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ

อีเมล : theerarak@nimt.or.th

โทร : 02-577-5100 ต่อ 2204, 2103

นางสาวณัฐนันท์  วรเดช

นักมาตรวิทยาชำนาญการ

อีเมล : nattanan@nimt.or.th

โทร : 02-577-5100 ต่อ 2205, 2105

นายเชวง  คำนวนศักดิ์

นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ

อีเมล : chaveng@nimt.or.th

โทร : 02-577-5100 ต่อ 2208, 2105

นายสุวัฒน์ พนากุลวิจิตร

นักมาตรวิทยาชำนาญการ

อีเมล : suwat@nimt.or.th

โทร : 02-577-5100 ต่อ 2203, 2106

นางสาวขนิษฐา  ลี่แตง

นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ

อีเมล : khanistha@nimt.or.th

โทร : 02-577-5100 ต่อ 2205, 2103

ดร. จีระศักดิ์  พิทักษ์อรรณพ

นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ

อีเมล : jeerasak@nimt.or.th

โทร : 02-577-5100 ต่อ 2239,2105

นายสุธรรม  ม้าศรี

นักมาตรวิทยาชำนาญการ

อีเมล : sutham@nimt.or.th

โทร : 02-577-5100 ต่อ 2208, 2101

ดร. พัชรพล  กอกิตรัตนกุล

นักมาตรวิทยาฝึกหัดปฏิบัติการ

อีเมล : patcharapolg@nimt.or.th

โทร : 02-577-5100 ต่อ 2206, 2103