ห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่

Introduction

ห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ดำเนินการรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทยในระบบมาตรเวลาสากลชื่อว่า UTC(NIMT) ให้บริการสอบเทียบและเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทยให้สอดคล้องกับเวลามาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายในการรักษานิยามของวินาทีที่เป็นหน่วยการวัดเวลาในระบบหน่วยวัดสากลมาเป็นเวลาประมาณ 20 กว่าปีแล้ว

ในส่วนของการกำหนดมาตราเวลา ใช้นาฬิกาอะตอมจำนวน 4 เครื่อง เป็นนาฬิกาอะตอมซีเซียมจำนวน 3 เครื่องและนาฬิกาไฮโดรเจนเมเซอร์จำนวน 1 เครื่อง นอกจากนี้ ทางห้องปฏิบัติการกำลังดำเนินการวิจัยและพัฒนานาฬิกาอะตอมเชิงแสงเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการกำหนดนิยามใหม่สำหรับหน่วยวัดวินาทีและเป็นงานวิจัยชั้นนำของประเทศอีกด้วย

ในส่วนของการเทียบสัญญาณเวลาระหว่างประเทศ อาศัยการรับสัญญาณจาก GNSS เพื่อเทียบสัญญาณเวลาทุกๆ 30 วินาที ในทุกๆ วัน ค่าที่ได้จากการเทียบสัญญาณเวลาแบบทันทีทันใดได้บูรณาการร่วมกับโครงข่ายสถานีฐานจากทั่วประเทศเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการบอกพิกัดและเทียบเวลาของประเทศ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป

ในส่วนของการถ่ายทอดสัญญาณเพื่อบอกเวลาเป็นการให้บริการต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายผ่านโครงข่ายอินเตอร์เนต

ในบริการสอบเทียบได้ให้บริการสำหรับเครื่องกำเนิดและวัดสัญญาณความถี่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนามาตรวิทยาของประเทศต่อไป

     Time keeping systems

     International time comparisons

     Optical clock: Ytterbium ion                         

     Time and frequency dissemination

Calibration services

 

 

Staff

ดร.ทยาทิพย์ ทองตัน

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
Email : thayathip@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1335

Area of research/expertise
- Time and frequency metrology
- GNSS time transfers

ดร.ปิยพัฒน์ พูลทอง

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
Email : piyaphat@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1335

Area of research/expertise
- Time and frequency metrology
- Quantum metrology: atomic clock
- Atomic physics

ดร.รัฐกร แก้วอ่วม

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยา
Email : rattakornk@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1335

Area of research/expertise
- Quantum Metrology: Optical Atomic Clock
- Trapped Ion Technology
- Atomic Physics and Laser Cooling

Related publications/articles

Selected publications

 1. ] N. Niwasanon, T. Thongtan and C. Satirapod, “Performance assessment of network-based real time kinematic in Thailand: a case study on distributions of test points,” in Geoinfotech, Bangkok, 2019.
 2. T. Thongtan, “GNSS time and frequency transfers,” in Electrical Engineering Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Conference on Application Research and Development, Nakhon Phanom, 2021.
 3. S. Chinnarat, T. Thongtan and J. Bairaksa, “GNSS active control point determinations,” in IEEE 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2021), Chiangmai, 2021.
 4. C. Paijitprapaporn, T. Thongtan and C. Satirapod, “Accuracy assessment of integrated GNSS measurements with LIDAR mobile mapping data in urban environments,” in IMEKO XXIII World congress (IMEKO2021) , Yokohama (Virtual), 2021.
 5. S. Kriengkraiwasin, C. Charoenphon, K. Butwong, V. Kovitpongkajorn, P. Yomwan, T. Thongtan and C. Satirapod, “Unification of GNSS CORS coordinates in Thailand,” Survey Review, vol. 53, no. 380 , p. 9, 2021.
 6. C. Laoniphon, T. Thongtan and C. Satirapod, “Performance assessments of correction models in GNSS network-based RTK positioning,” in IEEE 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2021), Chiangmai, 2021.
 7. C. Paijitprapaporn, T. Thongtan and C. Satirapod, “Accuracy assessment of integrated GNSS measurements with LIDAR mobile mapping data in,” Measurement: Sensors, vol. 18, no. 100078, p. 5, 2021.
 8. P. Saiyut, T. Thongtan, and J. Bairaksa, “Evaluating the accuracy of web-based maps within automatic web processing services,” 19th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), hybrid, 2022.
 9. C. Netthonglang, T. Jongrukchob, T. Thongtan, J. Bairaksa, “Real-time and online post-processing kinematic positioning services,” 19th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), hybrid, 2022.
 10. T. Thongtan, S. Sawatdiaree, C. Satirapod, “GNSS time and frequency transfers through national positioning, navigation and timing infrastructure,” Journal of Applied Geodesy, vol. 16, issue 2, page 123-130, De Gruyter, 2022.
 11. Wouters M. J., Marais E. L., Gupta A. S., Omar A. S. and Phoonthong P. (2019) The Open Traceable Time Platform : Open Source Software and Hardware for Dissemination of Traceable Time and Frequency," 2019 Joint Conference of the IEEE International Frequency Control Symposium and European Frequency and Time Forum (EFTF/IFC)., 1-2
 12. Phoonthong P, Mizuno M, Kido K, Shiga N (2014) Determination of the absolute Microwave frequency of laser-cooled 171Yb+ Appl. Phys. B, 117(2), 673-680
 13. Shiga N, Mizuno M, Kido K, Phoonthong P, Okada K (2014) Accelerating the averaging rate of atomic ensemble clock stability using atomic phase lock New J. Phys., 16, 073029